Copyright 2024 - Custom text here
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Największy gotycki zespół zamkowy na świecie partnerem PSC 2020 / The largest Gothic castle complex in the world becomes the PSC 2020 partner

Dzięki uprzejmości dyrekcji Muzeum Zamkowego w Malborku, każdy zawodnik Pomorze Sprint Cup 2020, który wypożyczy w muzeum audio-przewodnik w cenie 8 zł za sztukę, ma zapewnione bezpłatne zwiedzanie Zamku w Malborku za okazaniem numeru startowego.

By courtesy of the management of the Malbork Castle Museum, every competitor of Pomorze Sprint Cup 2020 who rents an audio guide in the museum at the price of PLN 8 each, will be granted a free tour of the castle in Malbork upon presentation of the race number.

Na jeden numer startowy będzie mógł zwiedzać samodzielnie tylko jeden zawodnik. Warunkiem braku opłat jest jednak wypożyczenie audio-przewodnika, który z pewnością ułatwi jednak zwiedzanie.

Only one competitor will be offered a tour of the castle per one race number. The condition for visiting the castle free of charge is renting an audio-guide which will certainly make the sightseeing easier.

 

ZAMEK MALBORK (niem. Marienburg Gród Maryi) – arcydzieło architektury obronnej i rezydencjonalnej późnego średniowiecza. Największy gotycki zespół zamkowy na świecie o powierzchni ok. 21 hektarów i łącznej kubaturze budynków przekraczającej ćwierć miliona metrów sześciennych. Uważany za największą budowlę ceglaną wzniesioną rękami człowieka.

     Malbork budowany był etapami od początku lat 70. XIII w., stając się z czasem podstawowym elementem systemu warowni w krzyżackich Prusach.

W roku 1309 został siedzibą wielkich mistrzów Zakonu. Intensywnie rozbudowywany, w wieku XIV uzyskał formę trójdzielnego założenia obronnego z wyraźnie wyodrębnionym Zamkiem Wysokim (klasztor), Zamkiem Średnim (siedziba wielkiego mistrza i wielkiego komtura, centrum polityczne i administracyjne państwa zakonnego) oraz Przedzamczem (rozległe zaplecze gospodarcze). Jako stolica państwa Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zamek stał się głównym ośrodkiem dyplomacji, centrum militarnym, gospodarczym, a także religijnym. Aż do pierwszej połowy XV wieku, Malbork słynął na całym kontynencie jako jedna z dwóch głównych baz wypraw krzyżowych na Litwę i Żmudź oraz miejsce spektakularnych zabaw, uczt i turniejów, przyciągających do Prus rycerstwo z wielu krajów Europy.

W roku 1457, wykupiony z rąk krzyżackich zaciężnych, Malbork przeszedł w ręce króla Kazimierza Jagiellończyka. Odtąd, przez ponad trzy stulecia, warownia spełniała rolę czasowej rezydencji władców Polski, bazy militarnej w Prusach Królewskich oraz siedziby starostów, którzy dysponowali władzą administracyjną, wojskową, policyjną i sądowniczą.

     W rezultacie pierwszego rozbioru (1772), północne ziemie Rzeczypospolitej,  a z nimi twierdza nad Nogatem, znalazły się w granicach Prus.

W roku 1945 gospodarzami Malborka po raz kolejny stali się Polacy. Straszliwie zniszczony w ostatniej fazie II wojny światowej, Zamek został z biegiem czasu podniesiony z ruin. Nadal pozostaje obiektem intensywnych prac konserwatorskich. W roku 1997 Zespół Zamkowy Malbork wpisano na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.   

Obecnie gospodarzem twierdzy nad Nogatem jest Muzeum Zamkowe w Malborku, utworzone w 1961 r. Do jego podstawowych zadań należy opieka nad substancją zabytkową Zamku, prowadzenie prac badawczych i konserwatorskich, gromadzenie  i udostępnianie zbiorów , działalność edukacyjna. Placówka dysponuje dwudziestoma trzema kolekcjami z zakresu sztuki, rzemiosła artystycznego, architektury i historii. Do najciekawszych z nich należą zbiory wyrobów z bursztynu, militariów, numizmatów, detalu architektonicznego i rzeźby. Poza swoją działalnością podstawową, muzeum angażuje się w organizację sympozjów, przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, muzycznych i teatralnych, a nawet historycznych widowisk plenerowych w rodzaju „Oblężenia Malborka”. Zamek nad Nogatem bywa też dosyć często planem zdjęć filmowych i telewizyjnych. W miesiącach letnich, wieczorami, prezentowane jest w jego murach widowisko " Światło i dźwięk".

Muzeum czynne jest w następujących godzinach :

w okresie 01.05.- 30.09.  -w godz. 9.00-19.00

w okresie 01.10.- 30.04.  - w godz. 10.00- 15.00

W poniedziałki i święta udostępnione są tylko tereny zamkowe i niektóre wnętrza.

Kontakt:

Muzeum Zamkowe w Malborku

82-200 Malborkul. Starościńska 1

Telefon: +48 55 647 0 800  ; fax: +48 647 0 803

 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zamek.malbork.pl

CASTLE OF THE TEUTONIC ORDER IN MALBORK (German: Marienburg Mary’s Castle) – a masterpiece of late medieval defensive and residential architecture; the largest Gothic castle complex in the world, with an area of about 21 hectares and total building volume exceeding a quarter of a million cubic meters. It is considered the largest brick structure erected by human hands.

Malbork was built in stages from the beginning of the 1370s, and over time became the main structure of the fortress system in Prussia under the Teutonic rule.

In 1309 it became the seat of the Grand Masters of the Teutonic Order. It was intensively expanded, and in the 14th century obtained the form of a tripartite defensive foundation with a clearly separated High Castle (monastery), Middle Castle (seat of the Grand Master and Grand Commander, as well as political and administrative centre of the Order’s state) and the Lower Castle (extensive service facility). As the state capital of the Order of Brothers of the German House of Saint Mary in Jerusalem, the castle became a major diplomatic, military, economic and religious centre. Until the first half of the 15th century, Malbork was famous throughout the continent as one of the two main bases of the crusades to Lithuania and Samogitia and a place of spectacular games, feasts and tournaments that attracted knights from many European countries to Prussia.

In 1457 Malbork was bought out of the hands of the Teutonic Knights and passed to King Casimir Jagiellon. Since then, for over three centuries, the fortress served as a temporary residence of Polish rulers, a military base in Royal Prussia and the seat of starosts who held administrative, military, police and judicial power.

As a result of the First Partition of Poland (1772), the northern lands of the Republic of Poland, including the fortress on the Nogat River, became part of Prussia.

In 1945 Malbork was once again owned by Poles. Heavily damaged in the last phase of World War II, the castle was rebuilt over time. It is still under intense conservation works.

In 1997 the castle complex in Malbork was entered in the prestigious UNESCO World Heritage List.

At present, the fortress on the Nogat River is hosted by the Malbork Castle Museum that was established in 1961. Its basic objectives include the protection of the historical substance of the castle, research and conservation works, collection and presentation of the gathered collections, as well as educational activities. The facility has twenty-three artistic, craftwork, architectural and historical collections. The most interesting include the collections of amber products, militaria, antique coins, architectural details and sculptures. In addition to its main activity, the museum is involved in the organization of symposia as well as artistic, educational, musical and theatrical events, and even historical outdoor performances, such as the ‘Siege of Malbork’. The castle on the Nogat River frequently serves as a film and television production set. In the summer evenings, a ‘Light and Sound’ performance is presented within its walls.

The museum is open:

from 01/05 to 30/09: 9 a.m. – 7 p.m.

from 01/10 to 30/04: 10 a.m. – 3 p.m.

On Mondays and holidays, only the castle grounds and some selected interiors are open to the public.

Contact details:

The Malbork Castle Museum

82-200 Malborkul. Starościńska 1

Telefon: +48 55 647 0 800  ; fax: +48 647 0 803

 e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zamek.malbork.pl

f t g m